Szanowni Klienci,

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług1 począwszy od 1 stycznia 2017 roku obrót srebrem zostanie objęty tzw. mechanizmem odwrotnego obciążenia. Zobowiązuje on nabywcę towarów do rozliczenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu transakcji zawartych pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, nakładając jednocześnie na sprzedawcę szereg obowiązków dotyczących właściwego udokumentowania transakcji.

Z tego powodu HOPEA sp.j. jako odpowiedzialny partner biznesowy już dziś czuje się w obowiązku poinformować o wprowadzonych zmianach.

Realizacja zamówień od 1 stycznia 2017 roku na rzecz czynnych podatników VAT (nie dotyczy sprzedaży detalicznej czyli na paragony i dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) uzależniona będzie od spełnienia poniższych warunków:

  1. dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu jako czynnego podatnika VAT lub pozytywna weryfikacja na stronie MF;

  2. dostarczenia dowodu zarejestrowania i prowadzenie działalności gospodarczej w postaci odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

  3. zamówienie zostanie złożone i odebrane przez osobę wpisaną do właściwego rejestru (KRS/CEIDG) jako upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy lub przez nią upoważnioną - w tym przypadku konieczne będzie dostarczenie upoważnienia z notarialnie poświadczonym podpisem2 lub wylegitymowanie się dowodem osobistym i złożenie podpisu na dokumencie upoważnienia w obecności pracownika HOPEA sp.j.3;

  4. wysyłka towaru odbywać będzie się na adres podmiotu wpisany do właściwego rejestru jako adres siedziby lub jedno z miejsc wykonywania działalności gospodarczej; wysyłka na inny adres uzależniona zostanie od dostarczenia oświadczenia osoby upoważnionej z notarialnie poświadczonym podpisem lub wylegitymowania się dowodem osobistym i złożenia podpisu na dokumencie oświadczenia w obecności pracownika HOPEA sp.j.4;

  5. każdorazowe złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy5, a w przypadku odbioru osobistego towaru dokonanie odbioru faktury6 wiąże się ze złożeniem oświadczenia następującej treści „Nabywca oświadcza, że: jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i w tym charakterze dokonuje transakcji na cele prowadzonej działalności gospodarczej; w przypadku objęcia transakcji mechanizmem odwrotnego obciążenia zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług jej dotyczącego; zobowiązany jest do zapłacenia wartości netto zamówienia powiększonej o kwotę podatku wynikającą z zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług, w przypadku podania niezgodnych z rzeczywistością informacji, które miały wpływ na rozliczenie podatku od towarów i usług; jednocześnie zobowiązuje się do dopłacenia kwoty podatku wynikającej z zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług.”;

  6. w przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego dane zleceniodawcy przelewu muszą być zgodne z danymi podmiotu na rzecz, którego dokonywane jest nabycie towaru.

Hopea Sp. j. jako dostawca towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zobowiązana będzie do comiesięcznego składania informacji podsumowujących zawierających dane umożliwiające zidentyfikowane nabywcy oraz wartość dokonanej na jego rzecz sprzedaży7.

Jednocześnie nabywca towaru nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z transakcji udokumentowanej fakturą, która wbrew przepisom ustawy nie została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia8.

Istotne zmiany w prawie nie ograniczyły się jedynie do podatku od towarów i usług. Znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy m. in. w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł9. Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana wbrew wspomnianemu wyżej obowiązkowi10. Mając to na uwadze informujemy, że jedyną możliwą formą płatności przy zamówieniach, których wartość przekracza 15 000 zł jest przelew bankowy.

Postaramy się sprawić, żeby ewentualne niedogodności związane z wprowadzonymi zmianami były dla Państwa jak najmniej uciążliwe i ograniczyły się do pierwszego zamówienia złożonego w nowym roku. Zachęcamy do wcześniejszego złożenia niezbędnych dokumentów, co pozwoli na niezakłócone kontynuowanie współpracy handlowej.

Pozostając do Państwa dyspozycji, w razie ewentualnych pytań, życzmy Wesołych Świąt oraz samych sukcesów w Nowym 2017 Roku.

Właściciele i pracownicy HOPEA sp.j.

1 Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

2 Koszt poświadczenia podpisu wynosi 20 zł zgodnie z § 13 pkt 1 lit. b roporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 237)

3 Wzór upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie spółki

4 Wzór oświadczenia dotyczącego wysłania towaru na adres niewpisany do właściwego rejestru dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie spółki

5 Elektroniczny formularz zamówienia zawierać będzie odpowiednie pole, które należy zaznaczyć

6 Odbiór faktury dokonywany jest przez podpisanie jej kopii

7 art. 101a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą, o której mowa w przypisie dolnym nr 1

8 art. 88 ust. 3a pkt. 7 powyższej ustawy

9 art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829)

10 art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350, z późn. zm.) oraz art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888) dodane odpowiednio przez art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 780), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Witamy!NOWOŚCI

Kostka srebrna GŁADKA typ F/KOS-4-925

  • Szerokość zewnętrzna-4mm
  • Waga 1 sztuki (przybliżona)-0,27 gram 
  • Kostak srebrna gładka wykonane za srebra Ag925.

Dowiedz się więcej...
 

  

Katalog produktów firmy Hopea sp.j.

 

                    

 


Zapraszamy również do naszego sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00 - 16:00

(przy odbiorze osobistym możliwość zapłaty kartą)

00-143 Warszawa, ul. Orla 8
tel/fax: 22 654-86-80

 

Na stronie naszego serwisu są wykorzystywane pliki cookies, w tym także przez portale społecznościowe.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym (np komputerze). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.