Witamy!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOPEA.PL / HOPEA.

OBOWIĄZUJE  DO DNIA 24.12.2014 R

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – „HOPEA - K. Sadoch-Wierzbicka, M. Wierzbicki” sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Orlej 8, 00-143 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000006161, NIP 527-01-60-182, REGON 011059654.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.hopea.eu/, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia.

4. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje przede wszystkim na terenie Polski, ale Sprzedawca realizuje również zamówienia złożone przez Kupujących mających swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej, jednakże w takim przypadku zamówienia te wymagają indywidualnych ustaleń odnośnie kosztów transportu.

5. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w cenach netto oraz brutto w polskich złotych (PLN). Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki. Cena podana w formularzu zamówienia może ulec modyfikacji; w takim jednak przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od  umowy.

6. W przypadku sprzedaży towarów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący  może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu  poinformowania go, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz warunki zamówienia potwierdzane są e-mailem na adres, który został podany przez Kupującego. Kupujący może sprawdzić także po zalogowaniu się, w zakładce „Twoje zamówienia”.

4. O ostatecznej wartości pobrania lub kwoty przelewu i numerze konta, na które należy przelać pieniądze, a także o zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca poinformuje Kupującego e-mailem:

1) przy płatności za pobraniem  (płatność  przy odbiorze przesyłki) – w dniu wysyłki.

2) przy płatności przelewem lub gotówką – w dniu przygotowania zamówienia.

5. W przypadku gdyby ostateczna cena (wartość pobrania lub kwota przelewu) uległa modyfikacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od  umowy.

6. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt e-mailem pod adresem hopea@hopea.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 654 86 80.

7. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

2) przy odbiorze – zapłata przy odbiorze towaru gotówką:

a) na poczcie

b) w siedzibie Sprzedawcy (w przypadku odbioru osobistego)

W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu zamówień.

8. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sprzedawcy.

 

§ 4

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli złożenia zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedawcy. W celu usprawnienia realizacji zamówienia Sprzedawca zaleca przesłanie potwierdzenia przelewu na adres hopea@hopea.pl.

4. Ze względów technicznych Sprzedawca realizuje zamówienia w następujący sposób:

1) minimalna ilość asortymentu typ „łańcuch srebrny z metra" wynosi50 cm. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że ostatnie ogniwo łańcuszka jest przecięte (należy do Kupującego),

2) minimalna ilość dla linek stalowych wynosi1,00 m(sprzedaż prowadzona jest wyłącznie w pełnych metrach),

3) minimalna ilość pozostałych artykułów w asortymencie wynosi1 gram.

5. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio 5 dni roboczych. Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku płatności za pobraniem.

7. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego będącego konsumentem sumę pieniężną.

8. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący niebędący konsumentem zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).

9. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

10. Opłaty za przesyłkę kształtują się następująco:

1) Zamówienia wysyłane z  płatnością „za pobraniem” – Poczta Polska (Multi Paczka)

a) Wartość zamówienia do 500 zł – koszt wysyłki 20 zł netto/24,60 zł brutto

b) Wartość zamówienia powyżej 500 zł – wysyłka gratis (na koszt Sprzedawcy)

2) Zamówienia wysyłane przy płatności „przelewem” – kurier UPS sp. z o. o. (opcja standard):

a) Wartość zamówienia do 1500 zł – koszt wysyłki 30 zł netto/36,90 zł brutto

b) Wartość zamówienia powyżej 1500 zł – wysyłka gratis (na koszt Sprzedawcy)

11. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się również w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Koszty te doliczane są do każdego zamówienia. Koszty przesyłek podane w formularzu dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. Koszty przesyłek zagranicznych (na terenie UE) są indywidualnie uzgadniane z Kupującym.

12. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

13. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§ 5
Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: hopea@hopea.pl, lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

3. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii

4. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

5. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe Kupującego, przekazem pocztowym lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 Regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6.  Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności zawarte są w zakładce „Regulamin ŚUDE.

 

§ 8

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.hopea.eu (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 24.03.2014 r.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 4 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Na stronie naszego serwisu są wykorzystywane pliki cookies, w tym także przez portale społecznościowe.

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym (np komputerze). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies.